Prawo odstąpienia od umowy

(pobierz wzór odstąpienia od umowy sprzedaży)

1. Jeśli Nabywcą jest konsument lub podmiot, o którym mowa w ust. 2 poniżej, ma on prawo odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej.
2. Zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: „PKU”), przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w rozdziale 4 PKU (dotyczące prawa odstąpienia od umowy w określonych przypadkach), stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Zgodnie z PKU, Nabywca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, jak również przedsiębiorca, który zawiera umowę nie mającą charakteru zawodowego (dalej łącznie jako: „Uprawniony”), ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sklepu, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wyszczególnionych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 PKU, w terminie 14 dni od daty:
a) objęcia Towaru w posiadanie przez Uprawnionego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności, chyba że umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części lub gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b) zawarcia umowy - dla pozostałych umów.
4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sklepem, Uprawniony zobowiązany jest poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną przed upływem 14-dniowego terminu).
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep zwróci Uprawnionemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Uprawnionego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Niezależnie od powyższego, Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.
6. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Uprawniony użył dokonując płatności za zwrócony Towar. Wyjątek od powyższego może stanowić sytuacja, gdy Uprawniony zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.
7. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny (wraz z akcesoriami, opakowaniem i jakimikolwiek dodatkami, stanowiącymi jego integralną część). Uprawniony odpowiada za zmniejszenie wartości odsyłanego Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Uprawnionemu w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 PKU. Odnosi się to przede wszystkim do Towarów:
a. które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia,
b. dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
d. którymi są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e. będących dziennikami, periodykami lub czasopismami.

Uprawnienia Nabywcy z tytułu rękojmi i gwarancji

(pobierz wzór reklamacji)

1. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Nabywca może złożyć reklamację z tytułu rękojmi lub gwarancji.
2. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za jakość oferowanych Towarów i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów o rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego.
3. W przypadku Towarów objętych gwarancją, Sklep wydaje Nabywcy wraz z Towarem oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od gwaranta.
4. W przypadku złożenia przez Nabywcę reklamacji z tytułu gwarancji, reklamacje rozpatruje gwarant zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.
5. Nabywca jest zobowiązany do podania w zgłoszeniu reklamacyjnym danych, które umożliwią Sklepowi zidentyfikowanie zamówienia, Nabywcy który go zamówił oraz daty dokonania zamówienia. W tym celu, Nabywca powinien przekazać Sklepowi następujące dane w celu umożliwienia należytego rozpatrzenia reklamacji:
a. dane Nabywcy, w tym adres e-mail lub adres korespondencyjny, umożliwiające Sklepowi na komunikację z Nabywcą, celem ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji,
b. numer zamówienia,
c. opis wady Towaru,
d. wskazanie, czy reklamacja ma być rozpatrzona na podstawie rękojmi czy gwarancji (jeśli dotyczy),
e. wskazanie żądanego sposobu załatwienia reklamacji (naprawa, wymiana, obniżenie ceny, zwrot gotówki).
6. Jeśli reklamacja została złożona przez Nabywcę z tytułu gwarancji, termin rozpatrzenia reklamacji wynika z warunków oświadczenia gwarancyjnego.
7. Nabywca zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi niezwłocznie, a w przypadku, gdy składającym reklamację jest Uprawniony (konsument lub też przedsiębiorca, który zawiera umowę niemającą zawodowego charakteru) – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Powyższy termin może się różnić, jeśli względem określonych produktów lub z uwagi na szczególne okoliczności, czas rozpatrzenia reklamacji, wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa jest krótszy.
8. Sklep nie jest zobowiązany i nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeżeli wskutek złożenia reklamacji wniesionej przez Nabywcę będącego konsumentem, spór pomiędzy Sklepem a Nabywcą nie został rozwiązany, Sklep przekazuje Nabywcy będącemu konsumentem, na papierze lub innym trwałym nośniku, oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


Newsletter

Dołącz do nas!
Otrzymuj informacje
o promocjach i nowościach